TERMS

 • Vovinam
 • Việt Võ Đạo
 • Sáng Tổ
 • Chưởng Môn
 • Chánh Chưởng Quản
 • Nghỉ
 • Nghiêm
 • Nghiêm Lễ
 • Trước
 • Sau
 • Trên
 • Dưới
 • Phải
 • Trái
 • Chuẩn bị
 • Ngồi xuống
 • Đứng dậy
 • Huấn Luyện Viên
 • Thầy
 • Sơ cấp
 • Trung cấp
 • Cao cấp
 • Đai
 • Đẳng
 • Võ sư
 • Võ sinh
 • Võ đường
 • Võ phục
 • Võ thuật
 • Võ đạo
 • Môn sinh
 • Huy hiệu
 • Bảng tên
 • Nam
 • Nữ
 • Tay không
 • Vũ khí
 • Chiến lược
 • Tự vệ
 • Phản đòn
 • Tay dắt
 • Xô ẩn
 • Khí công
 • Quyền
 • Đơn luyện
 • Song luyện
 • Đa luyện
 • Đòn chân tấn công
 • Dao
 • Đao
 • Kiếm
 • Côn
 • Mã tấu
 • Đại đao
 • Tay thước/Mộc bản
 • Quạt
 • Búa
 • Súng lưỡi lê
 • Súng ngắn
 • Ghế
 • Chạy
 • Nhảy
 • Té ngã
 • Lộn
 • Vật
 • Ôm
 • Ôm ngang
 • Ôm trước
 • Ôm sau
 • Bóp
 • Nắm
 • Khóa
 • Thở
 • Hô hấp
 • Đấm
 • Đấm thẳng
 • Đấm thấp
 • Đấm móc
 • Đấm múc
 • Đấm lao
 • Đấm búa
 • Đấm bật
 • Đá
 • Đá thẳng
 • Đá cạnh
 • Đá tạt
 • Đá đạp/đạp
 • Đá móc
 • Đá lái
 • Chém
 • Gạt
 • Chỏ
 • Tấn
 • Trung bình tấn
 • Đinh tấn

MEANINGS

 • Martial Arts of Vietnam
 • Vietnamese Martial Arts Philosophy
 • Founder
 • Patriarch
 • Chief of the Masters Council
 • Relax/At ease
 • Attention
 • Salute
 • In front
 • Back
 • On/Over
 • Below/under
 • Right
 • Left
 • Ready
 • Sit down
 • Stand up
 • Instructor
 • Teacher (male)
 • Teacher (female)
 • Beginning level
 • Intermediate level
 • Advanced level
 • Belt
 • Rank
 • Martial arts
 • Martial arts master
 • Martial arts novice
 • Martial arts school
 • Martial arts uniform
 • Martial arts skills
 • Martial arts philosophy
 • Martial arts practitioner
 • Logo
 • Name plate
 • Male
 • Female
 • Bare hand
 • Weapon
 • Attack combination
 • Self-defense
 • Counter attack
 • Hand lock
 • Under-throwing
 • Breathing skill
 • Kata
 • Single form
 • Dual form
 • Group form
 • Leg-attack techniques/scissors
 • Knife
 • Broadsword
 • Sword
 • Staff
 • Machete
 • Halberd
 • Ruler
 • Fan
 • Axe
 • Rifle bayonet
 • Gun
 • Umbrella
 • Chair
 • Run
 • Jump
 • Fall
 • Roll
 • Wrestling
 • Hug/hold
 • Side hug
 • Front hug
 • Back hug
 • Choke
 • Hand grab
 • Lock
 • Breath
 • Respiratory
 • Punch
 • Straight punch
 • Low punch
 • Hook punch
 • Upper Cut punch
 • Long punch
 • Hammer punch
 • Back punch
 • Kick
 • Straight kick
 • Crescent kick
 • Roundhouse kick
 • Side kick
 • Hook kick
 • Back/reverse kick
 • Cut
 • Block
 • Elbow strike
 • Stances
 • Middle stance
 • Forward/Front stance

TERMS

 • Trảo mã tấn
 • Tam giác tấn
 • Quỳ tấn
 • Toạ tấn
 • Lập tấn
 • Độc cước tấn
 • Cung tiễn tấn
 • Bát cước tấn
 • Hổ tấn
 • Xà tấn
 • Xanh
 • Đỏ
 • Trọng tài
 • Tổng trọng tài
 • Giám định
 • Giám sát
 • Thảm
 • Giáp
 • Găng
 • Ban tổ chức
 • Giải
 • Giải vô địch
 • Lễ Giỗ Tổ /Lễ Tưởng Niệm Sáng Tổ
 • Thành phố
 • Nước/Quốc gia
 • Tên
 • Họ
 • Tuổi
 • Một
 • Hai
 • Ba
 • Bốn
 • Năm
 • Sáu
 • Bảy
 • Tám
 • Chín
 • Mười
 • Mười một
 • Mười hai
 • Mười ba
 • Mười bốn
 • Mười lăm
 • Mười sáu
 • Mười bảy
 • Mười tám
 • Mười chín
 • Hai mươi
 • Hai mươi mốt
 • Hai mươi hai
 • Hai mưoi ba
 • Hai mươi bốn
 • Hai mươi lăm
 • Hai mươi sáu
 • Hai mươi bảy
 • Hai mươi tám
 • Hai mươi chín
 • Ba mươi
 • Một trăm
 • Nhất
 • Nhị
 • Tam
 • Tứ
 • Ngũ
 • Lục
 • Thất
 • Bát
 • Cửu
 • Thập
 • Thứ hai
 • Thứ ba
 • Thứ tư
 • Thứ năm
 • Thứ sáu
 • Thứ bảy
 • Chủ nhật
 • Ngày
 • Tháng
 • Năm
 • Xanh lá cây
 • Xanh da trời/Xanh biển
 • Đen
 • Trắng
 • Vàng
 • Đỏ
 • Tai
 • Tay
 • Bàn tay
 • Cánh tay
 • Ngón tay
 • Chân
 • Bàn chân
 • Ngón chân
 • Vòng gáy
 • Tóc
 • Mũi
 • Mắt
 • Bụng

MEANINGS

 • Striding horse
 • Triangle stance
 • Kneeling stance
 • Seated stance
 • Attention stance
 • One-legged stance
 • Bow stance
 • Back stance
 • Tiger stance
 • Snake stance
 • Blue
 • Red
 • Referee
 • Head of Referee
 • Judge
 • Supervise
 • Tatami
 • Body armour
 • Gloves
 • Organising Committee
 • Tournament
 • Championship
 • Commemoration of Founder Master
 • City
 • Country
 • Name
 • Family name
 • Age
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six
 • Seven
 • Eight
 • Nine
 • Ten
 • Eleven
 • Twelve
 • Thirteen
 • Fourteen
 • Fifteen
 • Sixteen
 • Seventeen
 • Eighteen
 • Nineteen
 • Twenty
 • Twenty-one
 • Twenty-two
 • Twenty-three
 • Twenty-four
 • Twenty-five
 • Twenty-six
 • Twenty-seven
 • Twenty-eight
 • Twenty-nine
 • Thirty
 • One hundred
 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • Sunday
 • Day
 • Month
 • Year
 • Green
 • Blue
 • Black
 • White
 • Yellow
 • Red
 • Ear
 • Hand/Arm
 • Hand
 • Arm
 • Finger
 • Leg/Foot
 • Foot
 • Toe
 • Round neck
 • Hair
 • Nose
 • Eye
 • Belly

TERMINOLOGY USING IN VOVINAM CLASS

SALUTE/GREETING:

Instructor says :

“Chuẩn bị”

“Nghiêm” (Attention)

“Nghiêm Lễ” (Get ready to salute)

“Lễ” (Salute)

SITTING DOWN:

Instructor says: “Chuẩn bị !”

Students crossing the left foot behind the right foot

Instructor says: ”Ngồi !”

Students respond: “Xuống” and sitting down

STANDING UP:

Instructor says: “Chuẩn bị !”

“Đứng !”

Students hit the ground with right hand and respond: “Dậy” and up

AT THE END OF THE CLASS:

Instructor says: “Chuẩn bị”

“Nghiêm”

“Tất cả chuẩn bị quỳ xuống sửa lại võ phục” (All knee down to arrange Vo Phuc)

“Quỳ”

Student says: “Xuống”

(Quỳ Tấn is placed in position)

Instructor says: “Chuẩn bị”

Students put left hand on the left knee slightly and hit with their right hand

Instructor says: “Đứng ! ”

Student respond: “Dậy” and up

Instructor says: “Nghiêm” (Attention)

“Nghiêm Lễ” (Get ready to salute)

“Lễ” (Salute – student greets instructor)

Instructor raise the fist saying “Giải tán” (Time is over)

Students raise right fist shouting “Khỏe” (Strength, health)